За наградата „Анастас Карастоянов 2021”

КОНКУРС
ЗА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА
по черно-бяла фотография
„Анастас Карастоянов 2021

 

Община Самоков  ОБЯВЯВА КОНКУРС  за Национална награда по ЧЕРНО-БЯЛА фотография „Анастас Карастоянов”  

 

Регламент на конкурса:

 

1. Участници

В конкурса могат да участват всички желаещи, любители и професионални фотографи от България и чужбина.

Участието в конкурса е безплатно. Организаторите поемат разходите за копиране на снимките, които ще бъдат включени в заключителната изложба.

Членовете на журито на конкурса, неговите организатори и техни близки, не могат да участват в конкурса.

2. Как да участвате?

 

За наградата „Анастас Карастоянов 2021”                              
се допускат  ЧЕРНО БЕЛИ фотографии по следните теми:

 • портрет
 • природа
 • улична фотография
 • спорт
 • актова фотография
 • експериментална фотография

 

Творбите се изпращат в цифров вид на                                                             е-mail:  photographysamokov@gmail.com

Всеки участник може да участва най-много с пет фотографии, по всяка тема.
Наградите по фотография се определят от петчленно жури, назначено със заповед на Кмета на Община Самоков.

 

3. Награден фонд:

 • авторска статуетка „Анастас Карастоянов” – за носителя на първа награда и 1000 лв.
 • грамоти
 • втора награда  500 лв
 • трета награда  300 лв.    

 

4. Срокове и етапи на конкурса

 • Първи етап

 

Изпращане на снимките за участие: до 15 октомври 2021г.

 • Втори етап

 

 Селекция от журито на конкурса: от 15 до 31 октомври 2021г.

На втория етап на конкурса журито прави селекция и определя своята награда.
Журито на конкурса избира фотографиите - победители при анонимност на автора.

 

 • Трети етап:

Обявяване на наградените и финална изложба на конкурса: 27.11.2021г.

Обявяването и награждаването на победителите се извършва на заключителната  изложба и церемония по връчване на Националната  награда по фотографско изкуство „Анастас Карастоянов”, която ще се състои  на 27 ноември 2021г. в художествена галерия „Проф. Васил Захариев” гр.Самоков.

 

6. Изисквания към фотографиите

А) Авторство, тема и съдържание
В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии. Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.
Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или действащото законодателство, или по какъвто и да е начин да уронват престижа на конкурса.
Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника.

С представянето на снимките, участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно изображенията свързани с популяризирането на конкурса и издаването на каталог, календар и др., които не са свързани с ТЪРГОВСКА ЦЕЛ.

Името на автора задължително се споменава заедно с творбата му.

Участието на всеки автор в конкурса за Наградата по фотография се счита за съгласие с тези условия.

 

 

Б) Формат и технически изисквания

} Фотографиите трябва да бъдат в JPG формат;
} Файловете за печат е добре да бъдат с прикачен ICC профил, максимално качество, минимална компресия, размер - минимум 200 DPI и 3000 пиксела по дългата страна;
} Изпратените фотографии трябва да покриват техническите критерии за печат в размер А3+ (33/48 см);

Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация:

 • наименование на творбата
 • данни за автора:
 • име и фамилия;
 • телефон и е-mail за контакт;
 • кратка автобиография.